De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld.

Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Op een plek waar dagelijks zoveel mensen bijeenkomen als bij PHDES is het van belang duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Daarom hebben wij naast de elf landelijke gedragsregels ook
 goed nagedacht over omgangsregels die bij onze vereniging passen, en hebben dus de volgende eenvoudige regels voor leiding en leden geformuleerd. Wij verwachten dat al onze leiding en leden zich aan deze omgangsregels houden.

 1. Ik discrimineer niet, maar respecteer iedereen. 
 2. Ik pest niet, ik intimideer niet en ik bedreig niemand. Pesten (ook via social media) is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en niet acceptabel. Alle leiding en leden moeten prettig kunnen sporten. 
 3. Ik raak niet iemand aan als die dat niet leuk vindt. Schoppen, duwen, vechten wordt niet geaccepteerd. 
 4. Ik hoef niet te schelden, ik praat respectvol naar een ander. 
 5. Ik hou van schoon, dus ik hou het netjes. Bijvoorbeeld: toestellen behandel ik met voorzicht en ruim ik na gebruik op.
 6. Ik blijf van jouw spullen af en jij van de mijne. Voorkómen is beter dan genezen: laat voorwerpen van waarde thuis, laat je mobiele telefoon niet slingeren, zet je fiets goed op slot in de stalling. De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade en diefstal. 
 7. Ik draag kleding die past bij de lessen die ik volg. 

Wij spreken leiding en leden aan op deze regels; dat draagt bij aan een prettige sfeer binnen de vereniging.