Vertrouwenspersoon

Rob Snijkers | Intern, Erelid
rob.snijkers@home.nl 

De vertrouwenspersoon kan worden benaderd in geval van niet integer gedrag zoals:

– sexuele intimiteiten en onzedelijke handelingen.
– achterstelling in de lessen.
– pesten (waarbij de situatie in de les niet opgelost kan worden).
– discriminatie.

Wat mag verwacht worden van de vertrouwenspersoon:

– de vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.
– de vertrouwenspersoon adviseert leden/leiding/bestuursleden die een beroep doen op de vertrouwenspersoon.
– de vertrouwenspersoon verwijst de leden/leiding/bestuursleden die een beroep doen op de vertrouwenspersoon naar de juiste instantie of persoon.
– de vertrouwenspersoon helpt de melder bij het opstellen van een schriftelijke melding.

Ook ouders van jeugdleden kunnen een situatie melden bij de vertrouwenspersoon als de jeugdleden te jong zijn om de situatie zelf goed te kunnen beschrijven. De vertrouwenspersonen zijn echter geen “klachtenlijn”. Klachten kunnen gemeld en besproken worden met de leiding en/of het bestuur.

De vertrouwenspersoon is verplicht vertrouwelijk met de informatie om te gaan, en is niet verplicht om meldingen te melden aan het bestuur. Het bestuur kan dan ook de vertrouwenspersonen niet verplichten om meldingen mede te delen. De vertrouwenspersoon handelt onafhankelijk van het bestuur. Het is wel de taak van de vertrouwenspersoon te helpen. Als dit bereikt kan worden door het bestuur in te schakelen dan is dit een van de mogelijke opties. Wel dient de melder hiervan van te voren op de hoogte te worden gebracht. Als de melder niet akkoord gaat met doorbreking van de geheimhouding moet dit gerespecteerd worden. Als de vertrouwenspersoon ruggespraak wil houden is de andere vertrouwenspersoon de eerste optie. Ook hierbij dient de melder vooraf in kennis te worden gesteld. Als de melder niet akkoord gaat dat de vertrouwenspersoon dit met de andere vertrouwenspersoon bespreekt, wordt de mening van de melder gerespecteerd.

We moeten in ogenschouw houden dat de vertrouwenspersonen ook vrijwilligers zijn. De vertrouwenspersonen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden als zij de melders niet kunnen helpen. Situaties, waarbij de hulp van de vertrouwenspersonen wordt gevraagd, moeten betrekking hebben op verenigingssituaties; zij staan niet opgesteld voor privé-situaties.